Banner

Algemene voorwaarden van Dansschool Break&Dance

Welkom!

Wij stellen het erg op prijs, dat u zich als leerling inschrijft bij Dansschool Break&Dance.
Om alles goed en aangenaam te laten verlopen en onze regels omtrent uw inschrijving zo helder mogelijk voor u te maken, hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld. De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met uw inschrijving bij Dansschool Break&Dance. Het is dus uitermate belangrijk, dat u deze voorwaarden goed doorleest en u bewust bent van de inhoud en consequenties. Door te klikken op ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels zonder enig voorbehoud. Als u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen heeft, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen op info@breakanddance.be.
Graag tot ziens op onze dansschool!

De directie van Dansschool Break&Dance

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van dansschool Break&Dance.

ARTIKEL 2. INSCHRIJVEN

 • Voor het moment van inschrijving voor een danscursus dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, het aantal lessen, datum van aanvang en de contributie;
 • Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden en middels het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier wordt u voor een bepaalde periode cursist, ook te noemen leerling, van de dansschool Break&Dance;
 • Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
 • Inschrijving kan enkel via de website geschieden;
 • Het kan voorkomen, dat de door u gekozen cursus reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. De dansschool zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel uw inschrijving uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de directie kunt annuleren;
 • De dansschool mag de cursus annuleren, cursusdagen of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of langdurige ziekte. In geval van annulering door de dansschool voor aanvang van de cursus wordt de incasso-opdracht stopgezet. Als annulering door de dansschool tijdens de cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen;
 • Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij de dansschool inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden;
 • Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist en/of assistent. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een (voormalig) cursist en/of (voormalig) assistent niet toegestaan het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel en/of in groeps- of verenigingsverband buiten de dansschool aan te wenden of te laten wenden en/of binnen de dansschool klanten te werven voor gerelateerde activiteiten.

ARTIKEL 3. CONTRIBUTIE EN BETALINGSVOORWAARDEN

 • Voor elke cursus, activiteit of product is vooraf de hoogte van de kosten bekend;
 • De vermelde prijzen voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s;
 • De directie bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de cursussen, activiteiten of producten en kunnen indexeren. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen;
 • U kunt geen recht ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden;
 • Met uw inschrijving verplicht u zich de volledige contributie behorend bij de gekozen cursus of activiteit te betalen;
 • U heeft bij een aantal cursussen de keuze uit betaling in één termijn of betaling in een bepaald aantal termijnen. Voor onder meer de zogenoemde korte cursussen geldt geen mogelijkheid van betaling in meerdere termijnen;
 • Als u de contributie in één termijn betaalt, wordt het totale bedrag rond de eerste les van de cursus van uw rekening afgeschreven, tenzij anders aangegeven. Als u de contributie in termijnen betaalt, wordt het eerste termijn rond de eerste les van de cursus van uw rekening afgeschreven, tenzij anders aangegeven.
 • Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar. Tevens kan de toegang tot de dansschool voor een bepaalde periode worden ontzegd. Indien de dansschool een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde;
 • Voor consumpties in de bar, danskledij, entreegelden voor dansavonden, deelname aan activiteiten, shows en additionele goederen en diensten moet apart worden betaald.

ARTIKEL 4. ANNULATIE

 • Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de directie te melden;
 • Ingeval van ziekte gestaafd door een doktersattest voorzien we een kredietnota in de vorm van een tegoed. Dit tegoed kan je in mindering brengen bij inschrijvingen voor nieuwe lessenreeksen. Ziekte kan gaan van beenbreuk, hernia, spierverrekking tot zwangerschapsverwikkeling,… daar voorzien we graag de tegoedbonnen voor.
 • Bij annulatie van danslessen die een werk-gerelateerde reden heeft kan ook een tegoedbon gemaakt worden. Hiervoor hebben wij een bewijs van de werkgever nodig.
 • Bij annulatie en het opmaken van een tegoedbon wordt steeds een administratieve kost van 15 euro in rekening gebracht.
 • Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast en/of uitgesteld. U wordt hierover via een mailbericht of telefonisch op de hoogte gesteld;

In het uitzonderlijke geval dat door onvoorziene en opgelegde maatregelen van de overheid en/of door extreme weersomstandigheden de dansschool een dansles(sen) niet kan laten doorgaan, zal geen terugbetaling van de contributie voor de niet genoten dansles(sen) plaatsvinden. De dansschool Break&Dance zal haar uiterste best doen deze dansles(sen) binnen hetzelfde dansseizoen op te schuiven, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

ARTIKEL 5. BEËINDIGING INSCHRIJVING

 • Uw inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les, waarvoor u zich heeft ingeschreven;
 • U kunt daarna opnieuw de keuze maken u in te schrijven voor een cursus;
 • Uw inschrijving wordt niet automatisch verlengd, ook niet als u daartoe een mondeling verzoek heeft gedaan;
 • De directie behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:
  • zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van de dansschool ernstig en/of herhaaldelijk schendt;
  • zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt jegens andere leerlingen of medewerkers van de dansschool;
  • zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van de dansschool, medewerkers of leerlingen;

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

 • De dansschool Break&Dance is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool;
 • Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan een cursus;
 • Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de dansschool Break&Dance, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van uw handelen of nalaten;
 • Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

ARTIKEL 7. GELDENDE HUISREGELS

Er gelden bij de dansschool Break&Dance huisregels, waaraan u zich te allen tijde dient te houden.

 • Algemeen
  • De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren;
  • Alle leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool Break&Dance evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door de directie en/of de medewerkers op te volgen;
  • U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.
 • Kleding, schoenen en hygiëne
  • U bent vrij in uw kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen, waarin u zich makkelijk kunt bewegen. Houdt u wel rekening met de normale fatsoenswaarden;
  • U kan uw materiaal opbergen in de kleedruimte. Haal waardevolle spullen uit uw jas en/of tas. De directie is niet aansprakelijk voor uw eigendommen;
  • U dient uw schoenen bij binnenkomst in de kleedruimte of bar om te wisselen voor droge en schone (dans)schoenen. Het is niet toegestaan op uw schoenen van buiten op onze vloer te dansen. Deze regel geldt ook als u met de auto bent gekomen en/of voor de deur bent afgezet;
  • Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw medeleerlingen. Draag altijd propere (sport)kleding.
 • Mobiele telefoon
  • U dient uw mobiele telefoon bij binnenkomst in de danszalen uit te zetten en ook tijdens de lessen en pauzes uit te houden. Als u vanwege uw werk- of privé-omstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dient u dit voor aanvang van de les aan de leraar kenbaar te maken.
 • Consumpties
  • Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht;
  • Onze medewerkers kunnen naar uw legitimatiebewijs vragen. Legitimatie is dan verplicht;
  • Tijdens de danslessen is het consumeren van kauwgum in verband met uw eigen veiligheid niet toegestaan.
 • Roken
  • Er geldt in de gehele dansschool een rookverbod;
  • Rokers dienen hun sigaretten buiten in de speciale sigarettendover te doven en te deponeren;
 • Foto- en filmopnamen
  • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie. Deze mogen niet gebruikt worden voor verspreiden op sociale media. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken;
  • U geeft de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele, promotionele of sociale media-doeleinden. U kunt ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden, als uw foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele, promotionele of sociale media-doeleinden mogen worden gebruikt;
  • De (door de fotograaf) in de dansschool gemaakte foto’s, van de dansschool ontvangen foto’s en foto’s, die op de website of social mediapagina’s van de dansschool staan, zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.

ARTIKEL 8. TOEPASSING

 • Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie;
 • De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De directie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen;
 • De directie is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen;
 • Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan;

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Break & Dance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoon / GSM
 • Geboortedatum
 • Mutualiteit

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen; Break&Dance verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:
 • Klantenbeheer;
 • Informatie over onze professionele en sociale activiteiten, of ander onderwerp dat u kan aanbelangen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Bij de aanvraag van subsidies;
 • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist, maar dit steeds duidelijk is naar de betrokkene toe;
Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Break&Dance gebruikt technische, functionele en analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. (meer informatie kan u terugvinden in het Cookiepolicy)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@breakanddance.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookieverklaring

Break&Dance maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om het bezoek bij breakanddance.be persoonlijker en gemakkelijker te maken. De website gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.
Break&Dance maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze webwinkel en uw privacy te waarborgen, informeren wij u in dit cookie statement over de manier waarop en de redenen waarom wij cookies gebruiken. Breakanddance.be plaatst cookies pas zodra u de website blijft gebruiken nadat u op de landingspagina bent aangekomen.

Wat is een cookie?
Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat op uw harde schijf is geplaatst door een webserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs dat helpt de ene van de andere gebruiker te onderscheiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft. Andere technieken die B&D gebruikt, zoals JavaScripts en web beacons, zijn standaard internettechnieken die het mogelijk maken om gegevens in de cookies op te slaan, gegevens te versturen en bij te houden hoe vaak een pagina wordt bekeken.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Cookies hebben verschillende functies, die kunnen worden onderscheiden in drie categorieën: functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Functionele cookies zijn cookies die benodigd zijn om de website te laten functioneren. Hierbij valt te denken aan cookies die onthouden welke taalinstelling u hebt gekozen en cookies die onthouden welke producten in uw winkelmandje liggen. Analytische cookies worden onder andere gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, bijvoorbeeld door bezoekersstatistieken te registreren. Veelal wordt hiervoor gebruik gemaakt van Google Analytics. Tracking cookies zijn cookies die uw surfgedrag op een website registreren, zodat een profiel van u kan worden samengesteld op basis waarvan voor u relevante informatie – zoals bijvoorbeeld advertenties – getoond kan worden.
Welke cookies gebruikt www.breakanddance.be?
Break&Dance gebruikt op haar website verschillende cookies die zowel functionele, analytische als tracking functies hebben. Voor een overzicht van de op breakanddance.be gebruikte cookies;

Hoe gebruikt Break&Dance cookies?
Door middel van cookies verzamelt Break&Dance informatie over gebruikers van de website, met als doel om in een efficiënte, betekenisvolle en gepersonaliseerde ervaring te voorzien. Break&Dance gebruikt cookies onder andere om:
 • gebruikers en machtigingen van gebruikers te herkennen
 • gebruikersvoorkeuren en instellingen te onthouden, zoals taalinstellingen, video-instellingen, maar bijvoorbeeld ook de koppeling van een profielfoto aan een gebruikersaccount;
 • artikelen te selecteren en te kopen op de website en om surfactiviteiten en -aankopen vast te leggen en aan gebruikersaccounts te koppelen;
 • sessies van de gebruiker aanvullend te beveiligen (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak, bij het doorlinken van websites van derden) en om sessies binnen de website te beheren;
 • gepersonaliseerde content en advertenties te tonen en u te waarschuwen over nieuwe informatie, artikelen en services;
 • koppelingen mogelijk te maken met sociale media zoals Instagram, Facebook en YouTube en daaraan gerelateerde advertentieservices;
 • op algemene en functionele analyses uit te voeren met betrekking tot het gebruik van de website;
 • statistieken over bezoek(ers) te verzamelen, analyseren en beheren;
 • de technische staat van de website te monitoren en om de website te optimaliseren.
Bij het verzamelen, opslaan en gebruiken van je gegevens neemt Break&Dance te allen tijde haar Privacy Policy in acht. Break&Dance, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in dit cookie statement.
Binnen de website van Break&Dance bevinden zich ook functies die buiten het domein van Break&Dance vallen en in het domein van derden vallen. Vanuit deze derden domeinen kunnen ook cookies worden geplaatst, welke buiten het beheer van Break&Dance vallen. Op cookies van derden is het privacy en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing.

Webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Zelf bepalen welke cookies u accepteert U kunt in de meeste gevallen uw browser opdracht geven om alle cookies te accepteren of om u te waarschuwen als er een cookie wordt aangeboden. U kunt dan zelf bepalen of u de cookie accepteert of niet. Voor de specifieke instellingen verwijzen wij u graag naar de handleiding van uw browser, meestal te vinden onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Voorbeeld Google Chrome: Klik op het Chrome menu op de browserwerkbalk. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud. In het gedeelte ‘Cookies’ kunt u de cookie-instellingen wijzigen. Voorbeeld Internet Explorer 11.0: Klik in het menu Extra op Internetopties. Klik op het tabblad Privacy. Nu kan u instellen of cookies toegestaan, geselecteerd of geblokkeerd moeten worden. Met OK bevestigt u de instelling. Voorbeeld Firefox: Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties. Klik op het paneel Privacy. Nu kunt u instellen of cookies moeten worden geaccepteerd en hoelang u deze cookies wilt bewaren. Tevens kunt u uitzonderingen toevoegen en websites aangeven, die altijd of nooit cookies mogen gebruiken. Met OK bevestigt u de instellingen . Cookies verwijderen Cookies verwijderen in Chrome: Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’. Cookies verwijderen in Internet Explorer: Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. U wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen. Cookies verwijderen in Firefox: Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Waar vind ik informatie over updates van dit beleid?
Wij zullen wijzigingen of updates van onze cookie statement en Privacy Policy op deze website posten zodat u geïnformeerd blijft over de informatie die we verzamelen, gebruiken en openbaar maken, en raden u aan om onze Privacy Policy regelmatig te lezen. Neem contact met ons op als u vragen hebt over de Cookie Statement of Privacy Policy.